Hồ Sơ

Công viên công nghệ thông tin Hà Nội

trong Hồ Sơ, 24-10-2014
Công viên công nghệ thông tin Hà Nội Dự án sẽ cung cấp một hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn hảo, hỗ trợ tối đa cho sự phát triển về công nghệ thông tin, dịch vụ, tài chính, dễ dàng tiếp cận nguồn nhân lực trình độ cao cùng với môi trường, chính sách hỗ trợ minh bạch, một cửa.

Chi tiết  Chi tiết